Om foreningen & Kontakt

Mød biavleren


Vi er Holbæk & Omegns Biavlerforening

- 110 lokale biavlere


Vi arbejder for bevarelsen af  bierne. Vi er en frivillig forening med fællesskab, udvikling og samfundssind. Via vores frivlilige arbejde udbreder vi  kendskabet til bier og deres essentielle og  eksistentielle betydning. Vi bestøver Holbæk, Lejre, Mørkøv, Vig og omegn - til gavn for mennesker, husdyr, vilde dyr og fugle.

Vi er knyttet til Danmarks Biavlerforening af 1866.


Vi understøtter FNs verdensmål:


FATTIGDOM

Målet er klart: Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden. Gennem årene har danske biavlere været med til at  fremme biavl i verdens fattigste lande, og i Danmark spiller biavl blandt andet en vigtig rolle i socialøkonomiske projekter.


SULT

Stop sulten og skab bedre fødevaresikkerhed er budskabet i det andet verdensmål. Biernes produktion af honning giver en energirig fødevare, men langt vigtigere er biernes bestøvning af vores fødevarer. Vi kan takke bierne for hver tredje mundfuld vi spiser qua deres bestøvningsarbejde!


VÆKST

FNs verdensmål nr. 8 skal sikre en bæredygtig produktion med fuld beskæftigelse og anstændige arbejdsforhold. Biavl er grundlag for vækst og iværksætteri. Der er ikke alene tale om vækst, men også vækst inden for det grønne område.


KLIMA

Verdensmålet om klima fokuserer på, at vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Landbrugets produktion af fødevarer er en af de ting, der påvirker vores klima. Det er derfor vigtigt at sikre optimalt udbytte i fødevareproduktionen. Gennem optimal bestøvning af afgrøder kan vi sikre udbyttestigning helt uden, at udlede ekstra gødning, pesticider og CO2.


MANGFOLDIGHED

Med målet om mangfoldighed skal vi beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer. Gennem bestøvning og etablering af bivenlige tiltag, arbejder biavlerne for øget mangfoldighed i naturen. I Danmark er der fundet knap 300 arter af bier, som strækker sig over små og op til store robuste bier.


Vi er Holbæk & Omegns Biavlerforening

- vores ophav


I Holbæk blev der stiftet en lokal biavlerforening i 1870 med 20 medlemmer, Flere lokalforeninger dannede grundlag for amtsforeningen som stiftedes på et møde den 20. september 1885 på Skarridsø hotel i Jyderup. Hans Høegh Erslev, der var lærer samt klokker og graver i Kalundborg og bosiddende på Torvet 3 tog initiativ til at stifte amtsforeningen og blev valgt til formand. Den øvrige bestyrelse bestod af Lærer Rasmussen, Ellede og sognefoged S. Larsen Kongstrup.

Hans Erslev var en meget flittig og initiativrig mand. Han havde ivrigt studeret tidsskriftets meddelelser om overgangen fra kubebiavl til bistader med tavler – højstader og trugstader.

Det var en af grundene til at han tog initiativ til at lave en samlet forening for amtet og derigennem delagtiggøre biavlerne i sin viden og få dem gjort opmærksom på de fremskridt der var på vej.

Hans Erslev udgav flere småskrifter om biavl og blev i 1886 redaktør for ”Den Danske Bitidende” udgivet af Danmarksbiavlerforening. Der blev arrangeret mange møder rundt i amtet og udstillinger med biavlsmateriel og redskaber samt biavlernes produkter. Fabrikanter og forhandlere af biavlsmateriel, blandt andre Alex Rasmussen og senere Carl Rasmussen, Kalundborg , havde han et nært samarbejde med, de var meget interesserede i at deltage i udstillingerne. Hans Erslev arrangerede også fællesindkøb af materiale og emballage. Etiketter blev solgt for 30 øre for 100 stk. en røgblæser kostede 1,80 kr. og honningglas kostede 12 kr. pr 100 stk. frit leveret. Et pund honning kostede på dette tidspunkt 50 øre.
Ved foreningens start var medlemstallet 100 og blev mere end fordoblet i Hans Erslev formandstid.

I 1892 blev han hædret med Dannebrogsmændenes hæderstegn.

Hans Erslev døde i en alder af 54 år i 1898.

I de følgende år var der skiftende formænd og i 1910 overtog Gårdejer Rasmus Larsen, Kisserup Tuse Næs formandsstolen, han var en meget målbevidst formand der arrangerede kurser og møder rundt i amtet for nye – og erfarne biavlere. Rasmus Larsen bestred formandsposten i 35 år.
Medlemstallet steg støt gennem årene og kulminerede under krigen, hvor medlemstallet var mere end 1000, hvilket skyldtes, at biavlerne ikke uden videre kunne købe sukker til bifoder. Der blev uddelt rationeringskort til indkøb af 15 kg sukker pr stade.

Holbæk amts landøkonomiske selskab støttede fra starten foreningen i en årrække med 300 kr. pr år, hvilket var mange penge dengang, også private ydede tilskud på 10 – 20 kr., hvilket betød, at kontingentet i mange år var på 50 øre og 2 kr. for tidsskriftet, der udkom hver anden uge i sommerhalvåret og en gang om måneden i vinterhalvåret.

På et tidspunkt blev der oprettet underafdelinger af Holbæk amts biavlerforening i Odsherred og Holbæk og den 11. april 1946 blev Gørlev og Omegns biavlerforening oprettet under et møde på Gørlev hotel.

Underafdelingerne havde samme vedtægter som amtsforeningen og det var hovedsagelig bestyrelsesmedlemmer fra disse foreninger, der besad bestyrelsesposterne i hovedforeningen.

Gennem årene blev der afholdt begynderkurser rundt i amtet, hovedsagelig hos lokale biavlere og i midten af halvfjerdserne blev der oprettet skolebigårde i de forskellige lokalforeninger. Hensigten med dem var at nye biavlere kunne blive oplært i praktisk biavl efter at have deltaget i et begynderkursus.

I 1987 skiftede hovedforeningen navn til Nordvestsjællandsbiavlerforening, hvilket skyldtes, at Holbæk amt blev omdøbt til Vestsjællandsamt.

Der havde gennem nogle år været ønsker om en omstrukturering til mindre enheder, idet det ville tjene biavlen bedst. Amtsforeningen blev nedlagt på en ekstraordinærgeneralforsamling den 4. november 1998 efter at have eksisteret i 113 år. Holbæk & Omegns Biavlerforening blev derfor vækket til live igen som en selvstændig lokalforening under Danmarks Biavlerforening. Vi har i nyere tid haft følgende formænd Ehlert Ottosen, Hans Nicolaisen, Ulla Bernth, Thomas Vilhelmsson og den nuværende Benjamin Graves.


VORES VEDTÆGTER

Vedtægter for Holbæk og Omegns Biavlerforening

  

1. Foreningens navn er Holbæk og Omegns Biavlerforening. Foreningen er tilknyttet Danmarks Biavlerforening.


2. Foreningens formål er at skabe forbindelse mellem biavlere indbyrdes og virke for større kendskab til og forståelse for biavl og biavlsproblemer ved afholdelse af møder, arrangementer og demonstrationer.

 

3. Enhver kan blive medlem af foreningen ved henvendelse til bestyrelsen. Ved indmeldelsen udleveres et eksemplar af foreningens vedtægter. Medlemskabet gælder for et kalenderår.

 

4. Til dækning af udgifter forbundet med aktiviteter i foreningen opkræves et årligt medlemskontingent. Har et medlem ikke betalt sit kontingent inden 1. marts i opkrævningsåret ophører vedkommendes medlemskab.

 

5. Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggende. Generalforsamlingen sammenkaldes med mindst 10 dages varsel ved skriftlig henvendelse, herunder e-mail, til hvert medlem, indeholdende en dagsorden.

 

6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned efter følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Udvalgsberetning

Kassereren forelægger det reviderede regnskab

Indkomne forslag

Valg af formand

  • Valg til bestyrelse
  • Valg af suppleant for bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Valg af revisorsuppleant
  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt

 

7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives, så de er formanden i hænde 8 dage før denne.

 

8. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt begærer dette, med angivelse af grunden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter at formanden har modtaget begæringen.

 

9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Vedtagelser (vedtægtsændringer undtaget) afgøres ved almindelig stemmeflertal. Hvis blot et enkelt medlem forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. Dirigenten fastlægger afstemningsproceduren ved valgene.

 

10. Til at varetage foreningens daglige drift vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Formanden vælges på lige årstal sammen med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren vælges på ulige årstal sammen med 1 øvrigt bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted. En suppleant for bestyrelsen vælges hvert år.

 

11. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen.

 

12. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en suppleant for denne. Genvalg kan finde sted.

  

13. Tegningsret og hæftelse

  • Stk. 1.    Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i fællesskab
  • Stk. 2.    Foreningen må gerne optage lån. Ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
  • Stk. 3.    Foreningen hæfter for sine økonomiske forpligtelser alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

14. Medlemsbidraget fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

 

15. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører foreningens regnskab og det afsluttede årsregnskab skal være revideret inden generalforsamlingen.

 

16. Det tilstræbes at foreningen opretter udvalg til styring af foreningens aktiviteter. Sådanne udvalg nedsættes af bestyrelsen med en formand og refererer til bestyrelsen i alle forhold. Formanden for udvalg beretter om årets aktiviteter på generalforsamlingen.

 

17. Nye vedtægter, eller ændringer af de bestående kan kun vedtages på genrealforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

18. Beslutning om foreningens ophævelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved foreningens ophævelse tilfalder foreningens eventuelle midler Danmarks Biavlerforening.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29. november 1995 og senere ændret på en generalforsamling den 20. marts 2004 og 2. maj 2016.

INSPIRERENDE MENNESKER

- vores frivillige bestyrelse mm.


Bestyrelsen:

Formand: Benjamin Graves

Tlf. 41832725

Kasserer: Thomas Vilhelmsson

Medlemmer: Mads Kragh, Heidi Odgaard, Natasha Larsen

Supleant: Jan Erik Larsen, Svend Erik Jensen


Revisor: Birgit Agermåne

Revisor suppleant: Diana Thilgreen


CVR #35150250

KONTAKT OS

Du kan kontakte os via denne kontaktformular